Trang chủ Các hàm trong Excel Hàm VLOOKUP ngược, cách dùng VLOOKUP ngược ít người biết.

Hàm VLOOKUP ngược, cách dùng VLOOKUP ngược ít người biết.

đăng bởi Nguyễn Danh Tú
26557 lượt xem

Hàm Vlookup ngược là hàm dò tìm, tham chiếu phổ biến và thường xuyên được sử dụng trong Excel. Hàm Vlookup ngược cho phép chúng ta tham chiếu một cách đa dạng, hiệu quả không bị giới hạn bởi việc phải tham chiếu từ trái qua phải hay từ phải qua trái.Hãy cùng Học Excel Cơ Bản tìm hiểu cách hoạt động của hàm Vlookup ngược trong excel qua bài viết này nhé.

1. Chức năng của hàm Vlookup trong Excel.

Trong Excel chúng ta sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm dữ liệu trong bảng hoặc một phạm vi theo cột trong một bảng dò tìm đã định nghĩa trước. Như vậy, chức năng chính của hàm là dùng để tìm kiếm giá trị trong một bảng giá trị cho trước.

2. Cú pháp hàm Vlookup trong excel.

VLOOKUP(LOOKUP_VALUETABLE_ARRAYCOL_INDEX_NUM[RANGE_LOOKUP] )

Trong đó:

 • Lookup_value(bắt buộc): Giá trị cần tìm, có thể là ô tham chiếu, một giá trị hoặc chuỗi văn bản.
 • Table_array(bắt buộc): Bảng tìm kiếm giá trị gồm hai cột dữ liệu trở lên. Có thể là mảng thường, được đặt tên hoặc bảng Excel. Cột chứa giá trị tìm kiếm phải được đặt đầu tiên của Table_array.
 • Row_index_num(bắt buộc): Số thứ tự của cột chứa kết quả trả về trong Table_array.
 • Range_lookup(tuỳ chọn): Một giá trị logic (Boolean) cho biết cần phải tìm kết quả chính xác hay tương đối.
  • Nếu TRUE hoặc bỏ qua, kết quả khớp tương đối được trả về. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy thì sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn look_up value.
  • Nếu FALSE, chỉ kết quả khớp chính xác được trả về. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm sẽ trả về lỗi #N/A.

3. Hàm Vlookup ngược, tham chiếu ngược là gì?

Tham chiếu “xuôi” là dạng tham chiếu từ phải qua trái. Hàm Vlookup sẽ đối chiếu sang bên phải để lấy giá trị trả tương ứng và cột tìm kiếm phải dược đặt đầu tiên. Đây là dạng thông thường chúng ta hay gặp phải.

Nhưng trong một số trường hợp chùng ta cần tìm kiếm, đối chiếu ngược lại để lấy giá trị tương ừng thì hàm Vlookup thông thường không thể dùng được.

Ví dụ: Trong hình dưới đây, chúng ta muốn biết địa chỉ dựa vào mã vùng được chọn tại ô F4:

Hàm vlookup ngược

Hàm vlookup ngược

Hình 1: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

Sử dụng hàm Vlookup ta có: F6 =VLOOKUP(F4,$B$4:$C$9,2,0)

Cột địa chỉ nằm ở phía bên phải của cột mã vùng. Do đó sử dụng hàm Vlookup rất dễ dàng.

Tuy nhiên nếu yêu cầu cho 1 địa chỉ tìm mã vùng tương ứng mà vẫn giữ nguyên cấu trúc bảng ban đầu thì sao?

Hàm vlookup ngược

Hàm vlookup ngược

Hình 2: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

Ở đây chiều tham chiếu là từ phải qua trái. Điều này ngược với cách tham chiếu thông thường của hàm vlookup, do đó chúng ta hay hiểu thành tham chiếu ngược. (Hàm VLOOKUP ngược).

4. Cách sử dụng hàm Vlookup ngược.

Ở bài viết này, chúng ra sẽ giải quyết bài toán tham chiếu ngược của hàm Vlookup thông qua hàm Lookup.

Trong các hàm cơ bản Excel, hàm Lookup là 1 hàm tham chiếu rất hữu hiệu thường nhưng hay bị bỏ quên. Hàm Lookup là hàm tham chiếu, tìm kiếm trong Excel. Hàm Lookup cho phép chúng ta tham chiếu một cách đa dạng và hiệu quả. Hàm này sẽ dùng khi bạn cần xem 1 hàng hoặc 1 cột, tìm kiếm giá trị trong cùng một vị trí hay cột.

Hàm LOOKUP có 2 cách sử dụng theo 2 dạng như sau:

 • Dạng Vector: Dùng để tìm 1 giá trị trong phạm vi gồm 1 hàng hoặc 1 cột (gọi là vector) và trả về 1 giá trị từ cùng vị trí đó trong phạm vi thứ 2 gồm 1 hàng hoặc 1 cột. Nên sử dụng dạng vectơ khi bạn muốn xác định phạm vi chứa các giá trị mà bạn muốn so khớp và khi phạm vi cần tìm gồm nhiều giá trị hoặc các giá trị có thể thay đổi.
 • Dạng Mảng: Dùng để tìm kiếm giá trị đã chỉ định trong cột hoặc hàng thứ nhất của mảng và trả về giá trị từ cùng vị trí đó trong cột hoặc hàng cuối cùng của mảng. Nên sử dụng dạng Mảng khi phạm vi tìm kiếm gồm ít giá trị, giá trị không thay đổi và phải được sắp xếp.

Nhưng để giải quyết hàm VLOOKUP ngược thì ta chỉ sử dụng đến dạng Vecter của hàm LOOKUP.

Cú pháp: =LOOKUP(Giá trị cần tìm,Vùng chứa giá trị cần tìm,Vùng chứa giá trị kết quả)

Trong đó:

 • Giá trị cần tìm: Có thể là số, văn bản, giá trị logic, tên hoặc tham chiếu tới 1 giá trị.
 • Vùng chứa giá trị cần tìm: Có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic. Phạm vi chỉ có thể là 1 hàng hoặc 1 cột. Như đã nói ở trên, các giá trị trong vùng cần tìm phải sắp xếp tăng dần: 0, 1, 2… hoặc theo A, B, C…để hàm trả về giá trị chính xác. Văn bản không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 • Vùng chứa giá trị kết quả: Phạm vi chỉ có thể là 1 hàng hoặc 1 cột và phải có cùng kích cỡ với vùng chứa giá trị cần tìm.

 5. Ví dụ về hàm Vlookup ngược trong Excel.

Ví dụ 1: Tìm tên sản phẩm có số lượng hàng đã bán cho trước.

Dễ thấy cột số lượng đã bán ở bên tay phải cột tên sản phẩm, trường hợp này ta không thể dùng hàm Vlookup thông thường để dò tìm từ phải qua trái được, nên tại ô D14 ta nhập công thức: =LOOKUP(D13,E4:E11,C4:C11)

 • D13: Giá trị cần tìm.
 • E4:E11: Vùng chứa giá trị cần tìm là cột Số lượng đã bán.
 • C4:C11: Vùng chứa giá trị kết quả trả về là cột Tên sản phẩm.

=> Kết quả trả về là: Máy tính để bàn (Tên sản phẩm có số lượng bán là 25)

Hàm vlookup ngược

Hàm vlookup ngược

Hình 3: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

Ví dụ 2: Chẳng hạn bạn muốn mua điện thoại khoảng 7,5 triệu thì tìm loại nào. Và muốn tìm điện thoại khoảng 13 triệu thì tìm loại điện thoại nào?

hàm vlookup ngược

Hàm Vlookup ngược

Hình 4: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

Để biết với giá tiền 7,500,000 có thể mua được loại điện thoại nào, tại ô G6 ta nhập công thức: =LOOKUP(G5,D4:D8,C4:C8)

Trong đó:

 • G5: Giá trị cần tìm.
 • D4:D8: Vùng chứa giá trị cần tìm là cột Giá tiền.
 • C4:C8: Vùng chứa giá trị kết quả trả về là cột Sản phẩm.

Sau khi nhập xong công thức ta sẽ được kết quả như hình dưới.

Hàm Vlookup ngược

Hàm Vlookup ngược

Hình 5: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

Để biết với giá tiền 13,000,000 có thể mua được loại điện thoại nào, tại ô G5 ta đổi 7,500,000 thành 13,000,000, và tại ô G6 ta giữ nguyên công thức như trên là: =LOOKUP(G5,D4:D8,C4:C8)

Sau khi nhập công thức, ta sẽ được kết quả như hình dưới.

Hàm Lookup trong Excel

Hàm Lookup trong Excel

Hình 6: Hàm Lookup trong Excel.

Giải thích: Với giá tiền là 13,000,000 không có giá trị nào khớp thì nó sẽ lấy giá trị nhỏ hơn gần nhất trong Vùng chứa giá trị cần tìm là 12,000,000

6. Lưu ý khi sử dụng hàm Vlookup ngược trong Excel.

– Hàm Lookup trả về giá trị đầu tiên tìm được.

Nếu cột dò tìm chứa các giá trị trùng lặp nhau thì kết quả trả về sẽ lấy giá trị đầu tiên tìm được.

Ở ví dụ dưới đây, hàm Lookup trả về mã vùng của Hà Nội là 30, không phải là 31. Vậy nên khi tìm kiếm bằng hàm Lookup bạn cần chú ý tới các giá trị trùng nhau trên cột dò tìm.

Hàm lookup trong excel

Hàm lookup trong excel

Hình 7: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

– Hàm Lookup thực hiện tra cứu không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ, ở bên dưới tra cứu NGUYỄN HUY (ô G4) ở cột ngoài cùng bên trái của bảng. Hàm LOOKUP không phân biệt chữ hoa chữ thường nên nó sẽ tra cứu NGUYỄN HUY hoặc Nguyễn Huy hoặc nguyễn huy, v.v. Kết quả là, hàm LOOKUP trả về quê của Nguyễn Huy Tưởng (trường hợp đầu tiên)

Hàm Lookup trong Excel

Hàm Lookup trong Excel

Hình 8: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

– Nếu giá trị cần tìm không có thì nó sẽ lấy giá trị nhỏ hơn gần nhất trong vùng chứa giá trị cần tìm.

Hàm vlookup ngược

Hàm vlookup ngược

Hình 9: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

– Nếu Giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong Vùng chứa giá trị cần tìm thì hàm LOOKUP sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Hàm vlookup ngược

Hàm vlookup ngược

Hình 10: Hàm Vlookup ngược trong Excel.

Giải thích: Giá tiền ta nhập để dò tìm là 5,000,000 nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của vùng chứa giá trị cần tìm (6,000,000) nên hàm Lookup không nhận được giá trị nào cả => Báo lỗi #N/A.

Tổng kết

Hàm LOOKUP (hàm Vlookup ngược) hỗ trợ rất mạnh trong việc thống kê và dò tìm dữ liệu nhưng không phải ai cũng có thể nắm vững cách sử dụng hàm này. Nó giúp ta có thể dễ dàng tìm kiếm 1 giá trị trong một cột bất kì để trả về giá trị tương ứng của một cột bất kì khác mà không bị giới hạn bởi việc tham chiếu từ trái sang phải hay từ phải sang trái. Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Vlookup ngược cơ bản nhất và một số ví dụ cụ thể hi vọng giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Gợi ý học tập mở rộng.

Trọn bộ khoá học Excel cơ bản miễn phí: Học Excel cơ bản

Các bài viết liên quan:

Hàm VLOOKUP cơ bản
Hàm VLOOKUP trong Excel
Hàm VLOOKUP 2 điều kiện trong Excel
Hàm VLOOKUP nhiều điều kiện trong Excel
Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF trong Excel
Hàm VLOOKUP kết hợp hàm SUM và SUMIF
Hàm VLOOKUP bị lỗi #N/A, nguyên nhân, cách khắc phục.
5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận